AIRSOFTARAD

Club Sportiv AirsoftArad
 
AcasaCautareInregistrareConectare
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA HH100
6mm .:. Airsoft & Milsim
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA 2691ac8e-73dd-42d8-903d-284a6c0b7984_zpsvnaft4er

 

 REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA

In jos 
AutorMesaj
BALA
Colonel
Colonel
BALA

Localizare : chisineu-cris
Mesaje : 2577

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA Empty
MesajSubiect: REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA   REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA EmptyJoi 12 Iul 2012 - 23:36


REGULAMENT ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Regulamentul de Ordine Interioară, stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii în cadrul Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad, în conformitate prevederile legislaţiei în domeniu.
Art. 2 Membrii Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad au obligaţia să respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina şi toate celelalte dispoziţii ale prezentului regulament.
Art. 3 Regulamentul se aplică tuturor membrilor Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad precum şi persoanelor cu care membrii asociaţiei intră în contact înainte şi în timpul jocului.
Art. 4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
1. Norme generale de conduită profesională a membrilor din cadrul Asociaţiei Sportive.
2. Drepturile şi obligaţiile Asociaţiei Sportive.
3. Norme de igienă şi securitatea muncii.
4. Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară (sancţiuni).
5. Dispoziţii finale.
Art. 5 Dispoziţiile prezentului regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu, privind organizarea şi disciplina muncii, emise de administratorul Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad.

1. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A MEMBRILOR DIN CADRUL ASOCIAŢIEI SPORTIVE „AIRSOFTARAD” ARAD

Art. 6 În exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrii Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad au obligaţia de a avea un comportament profesionist şi corectitudine în promovarea asociaţiei.
Art. 7 Membrii Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Art. 8 Membrii Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul asociaţiei, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei entităţi. Membrilor Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad le este interzis:
a. Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad, cu politicile şi strategiile acestei ori cu proiectele de dezvoltare;
b. Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care Asociaţia Sportivă „AIRSOFTARAD” Arad are calitate de parte;
c. Să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens.
d. Să nu dezvăluie informaţiile la care au acces, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad;
Prevederile alin.(c,d) se aplică şi după încetarea raportului dintre părţi, pentru o perioadă de încă doi ani.
Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentaţilor unei autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul administratorului Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad.
În relaţiile interpersonale ale membrilor Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice, membrii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bunăcredinţă, corectitudine şi amabilitate.
Membrii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad, precum şi persoanelor cu care intră în legătură, prin:
a. întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b. dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;


CAPITOLUL II – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI SPORTIVE

Art. 9 Asociaţia Sportivă „AIRSOFTARAD” Arad are, în principal, următoarele drepturi:
a. Să stabilească organizarea şi funcţionarea asociaţiei;
b. Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare membru, în condiţiile legii;
c. Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru membrii, sub rezerva legalităţii lor;
d. Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor repartizate;
e. Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului intern.
Art. 10 Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a. Să informeze membrii asupra condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor interumane;
b. Să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de desfăşurare a activităţilor;
c. Să acorde membrilor toate drepturile ce decurg din lege;
d. Să comunice periodic membrilor situaţia economică şi financiară a asociaţiei;
e. Să se consulte cu toţi membrii în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
f. Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de membru a solicitantului;
g. Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al membrilor asociaţiei.

CAPITOLUL III – NORME DE IGIENĂ ŞI DE SECURITATEA MUNCII

Art. 11 (1) Fiecare membru are obligaţia să asigure aplicare măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea sa în muncă, precum şi a celorlalţi cu care intră în contact.
(2) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, personalul are următoarele obligaţii:
a. Să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii precizate înainte de începerea activităţilor şi măsurile de aplicare a acestora;
b. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât şi a colegilor;
c. Să aducă la cunoştinţa conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
d. Să utilizeze corect echipamentele din dotare.
(3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate şi sănătate, conducerea are următoarele obligaţii:
a. Să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi membrii a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
b. Să asigure cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a accidentelor uşoare suferite de participanţi;
c. Să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate, dacă este cazul.
Art. 12 (1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare participant la activitate va informa de urgenţă administratorul asociaţiei.
(2) Toate accidentele survenite în timpul desfăşurării activităţilor, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa administratorului asociaţiei.
(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu-loc de muncă şi invers.
Art. 13 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, membrii Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad au următoarele obligaţii:
a. Membrii răspund personal pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii;
b. Fumatul este permis numai în locurile special stabilite şi semnalizate corespunzător, fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţilor desfăşurate;
c. Se interzic introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii, precum şi consumul de droguri şi substanţe halucinogene în incinta sediului asociaţiei sau în locurile de desfăşurare a activităţilor specifice;
d. Se interzic introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii, precum şi consumul de băuturii alcoolice în incinta sediului asociaţiei sau în locurile de desfăşurare a activităţilor specifice.CAPITOLUL IV – DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ

Art. 14 (1) Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul asociaţiei, prin care au fost încălcate îndatoririle, normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară sau dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinară şi să sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:
a. Întârzierea sistematică la adunările asociaţiei;
b. Neglijenţa repetată în rezolvarea sarcinilor;
c. Neimplicarea in proiectele şi acţiunile asociaţiei;
d. Desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin statutul asociaţiei;
e. Refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile încredinţate;
f. Manifestări care aduc atingere prestigiului asociaţiei;
g. Orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament.
Art. 15 În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică personalului sunt:
a. avertismentul verbal;
b. avertismentul scris;
c. excluderea din asociaţiei.
Excluderea din asociaţia sportivă se face prin vot direct exprimat de 50% + 1 din membrii asociaţiei . Perioada de timp este nedeterminată. O persoana exclusa poate fi reprimita in asociaţia sportiva pe baza cererii acesteia formulată verbal către conducerea asociaţiei şi numai după ce a făcut dovada clara de implicare in activitatea si acţiunile comune ale asociaţiei si după ce a primit votul a 50% + 1 din membrii asociaţiei.
CAPITOLUL V – RECOMPENSE

Art. 16 Membrii Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad care îşi îndeplinesc la timp şi în bune condiţii atribuţiile şi sarcinile ce le revin şi au o conduită ireproşabilă, pot fi recompensaţi în condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FINALE

Art. 17 Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile părţilor, igiena şi securitatea muncii, disciplina muncii şi răspunderea disciplinară, civilă şi penală.
Art. 18 (1) Prezentul regulament intră în vigoare cu data de 22 Iulie 2010, respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad.
(2) Prezentul regulament a fost adus la cunoştinţa personalului prin informare şi prin afişare pe site-ul şi pe forumul Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” Arad.REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA Semnatura2palacopy
BALA | A.S. AIRSOFTARAD |GHOSTS | http://www.airsoftarad.ro |
Sus In jos
 
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA
Sus 
Pagina 1 din 1

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
AIRSOFTARAD :: ASOCIATIA SPORTIVA "AIRSOFTARAD"-
Mergi direct la: