AIRSOFTARAD

Club Sportiv AirsoftArad
 
AcasaCautareInregistrareConectare
STATUTUL ASOCIATIEI SPORTIVE " AIRSOFTARAD" ARAD HH100
6mm .:. Airsoft & Milsim
STATUTUL ASOCIATIEI SPORTIVE " AIRSOFTARAD" ARAD 2691ac8e-73dd-42d8-903d-284a6c0b7984_zpsvnaft4er

 

 STATUTUL ASOCIATIEI SPORTIVE " AIRSOFTARAD" ARAD

In jos 
AutorMesaj
BALA
Colonel
Colonel
BALA

Localizare : chisineu-cris
Mesaje : 2577

STATUTUL ASOCIATIEI SPORTIVE " AIRSOFTARAD" ARAD Empty
MesajSubiect: STATUTUL ASOCIATIEI SPORTIVE " AIRSOFTARAD" ARAD   STATUTUL ASOCIATIEI SPORTIVE " AIRSOFTARAD" ARAD EmptyJoi 11 Oct 2012 - 19:46

STATUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE „AIRSOFTARAD” ARAD


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. Asociaţia Sportivă „AIRSOFTARAD”, denumită, în continuare, „asociaţia”, a fost fondată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (modificată) şi Actul constitutiv de:
a) PAULIC Ştefan, cetăţean român, cu domiciliul în ARAD, str. Aurel Suciu, bloc 17, scara B, etaj 2, apartament 10, judeţul/sectorul ARAD, născut la data de 31.12.1977, în ARAD, judeţul/sectorul ARAD, având actul de identitate seria AR, nunărul 411874, eliberat de SPCLEP ARAD, la data de 31.10.2008, codul numeric personal 1771231020022.
b) POP Valentin, cetăţean român, cu domiciliul în ARAD, str. Dr. Ioan Suciu, bloc 7, scara A, etaj 3, apartament 14, judeţul/sectorul ARAD, născut la data de 20.03.1981, în ARAD, judeţul/sectorul ARAD, având actul de identitate seria AR, nunărul 253061, eliberat de POLIŢIA MUN. ARAD, la data de 01.04.2005, codul numeric personal 1810320020091.
c) PALAGHIAN Dumitru, cetăţean român, cu domiciliul în CHIŞNEU CRIŞ, str. Teilor, nr. 5/A, bloc C-6-1, scara B, etaj 3,apartament 7, judeţul/sectorul ARAD, născut la data de 31.07.1973, în SUCEAVA, judeţul/sectorul SUCEAVA, având actul de identitate seria AR, nunărul 243890, eliberat de PRIMĂRIA CHIŞNEU CRIŞ, la data de 12.01.2005, codul numeric personal 1730731335027.
Art. 2. Scopul asociaţiei îl constituie practicarea printr-o participare organizată care să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la deţinerea de rezultate în competiţii de orice fel.
Art. 3. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „AIRSOFTARAD” ARAD.
Art. 4. (1) Sediul Asociaţiei este în CHIŞNEU CRIŞ, str. Teilor, nr. 5/A, bloc C-6-1, scara B, etaj 3,apartament 7, judeţul/sectorul ARAD.
(2) Sediul asociaţiei se poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.
Art. 5. Asociaţia Sportivă „AIRSOFTARAD” ARAD se constituie pe perioadă nedeterminată de la data înscrierii în Regidtrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 6. (1) Patrimoniul social iniţial este constituit dintr-un activ în valoare totală de 150 RON şi este alcătuit din următoarele aporturi:
a) în natură:
1. ..................... în valoare de .................. lei
2. ..................... în valoare de .................. lei
etc. Total lei
b în numerar
1. 150 RON
2. ..................... EURO x ........... curs de zi = .................... lei
3. ..................... EURO x ........... curs de zi = .................... lei
Total lei
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat în contabilitate, în conformitate cu legea română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.
Art. 7. Obiectivele asociaţiei sunt următoarele:
a) pregătirea sportivă, cu precădere a tinerilor care doresc să practice sportul printr-o participare organizată la această activitate;
b) îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a confortului spiritual, stabilirea de relaţii sociale civilizate;
c) participarea la competiţii de orice fel în vederea obţinerii de rezultate în cadrul acestora;
d) organizarea de acţiuni competiţionale proprii formării tinerilor în vederea practicării sporturilor de performanţă;
e) editarea de programe, postere şi alte publicaţii de publicitate sportivă;
f) alte mijloace de acţiune organizate în vederea realizării scopului asociaţiei;
Art. 8. Emblema asociaţiei reprezintă un jucător aflat în poziţia de tragere „în genunchi” care ţinteşte cu arma şi este redată în anexă, urmând a fi folosită pe sigiliul său, pe inscripţii, titluri de orice fel etc. ale acesteia.

CAPITOLUL II
Membrii asociaţiei

Art. 9. (1) Asociaţia se compune din următoarele categorii de membrii:
a) membrii fondatori – cei care au participat la întemeierea asociaţie şi au contribuit material şi moral la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului iniţial;
b) membrii asociaţi – cei care se asociază ulterior fondării asociaţiei şi contribuie moral şi material la sporirea patrimoniului ei;
c) membrii de onoare – persoanele fizice şi juridice care au adus/aduc servicii deosebite asociaţiei pe plan moral şi material;
d) membrii susţinători – cei care aderă la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei şi care contribuie moral şi material – cel puţin lunar – la realizarea veniturilor necesare organizării competiţiilor înscris în calendarul competiţional şi altor acţiuni prevăzute în programele sale.
(2) Calitatea de membru asociat şi cea de membru de onoare se acordă de adunarea generală a asociaţiei iar cea de membru susţinător de către consiliul director al ei.
(3) Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere, caz în care hotărârea de retragere se comunică în scris cu cel puţin X zile înainte de data primei adunări generale sau prin excludere pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul sau hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei.
(4) Calitatea de membru ASAR se pierde prin retragere , incalcarea STATUTULUI ASAR si/sau a ROI sau neplata contribuţiei/cotizaţei timp de 3 (trei) luni consecutive.
Retragerea calității de membru ASAR se face pe o durată de 6 (șase) luni de la acțiunile organizate sau la care participă asociația sportivă ( jocuri cu caracter privat si deplasari / eventuri) . Daca in acest interval de 6 luni cel in cauza nu isi rezolva situatia financiara / etica / comportamentala , acesta poate fi exclus definitiv din asociatie , prn votl direct dat de STAFF-ul asociatiei.
(5) Membrii asociaţiei care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului social al acesteia, în caz de dizolvare.
Art. 10. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele:
a) Drepturi:
1. Să aleagă şi să fie aleşi în consiliul director şi în comisia de cenzori, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudinile şi capacităţile necesare exercitării funcţiilor la care candidează, precum şi dacă nu au suferit nicio condamnare penală privativă de libertate, indiferent dacă sancţiunea a fost executată sau nu, pentru fapte intenţionate şi considerente infamante;
2. Să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale adunării generale;
3. Să folosească bazele sportive şi instalaţiile, precum şi localurile asociaţiei, în limita disponibilităţilor lor, în vederea desfăşurării de activităţi sportive;
4. La jocurile organizare proprie să beneficieze de intrare gratuită sau pe bază de abonament oneros, potrivit posibilităţilor asociaţiei, cu aprobarea consiliului director;
b) Obligaţii:
1. Să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile adunării generale şi pe cele ale comitetului director;
2. Să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi le-a asumat;
3. Să susţină în mod decent, civilizat şi în spiritul fair-play-ului echipele şi/sau sporivii asociaţiei în competiţiile la care participă/asistă;
4. Să apere, fără rezerve, culorile asociaţiei şi interesele ei.

CAPITOLUL III
Conducerea şi controlul asociaţiei

Secţiunea I
Adunarea generală

Art. 11. (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit potrivit prevederilor prezentului statut.
(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea venitului de venituri şi cheltuieli, precum şi a bilanţului contabil al a asociaţiei;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
e) constituirea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de statut.
Art. 12. Adunarea generală se întruneşte cel puţin de 3 (trei) ori pe an şi are drept de coordonare şi de control asupra consiliului director, a cenzorului/comisie de cenzori, precum şi a întregii activităţii a asociaţiei;
Art. 13. – (1) Adunare generală se convoacă cu cel puţin 7 (şapte) zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data stabilită, în acest din urmă caz, dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care pun în pericol existenţa asociaţiei;
c) la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi;
(2) Convocarea adunării generale este atributul consiliului director printr-un convocator scris care va cuprinde: data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţa celor interesaţi în termen de 5 (cinci) zile de la data desfăşurării.
(3) Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a adunării generale, se pun la dispoziţia participanţilor şi materialele ce se supun dezbaterii.
Art. 14. (1) La adunarea generală participă:
a) membrii fondatori;
b) membrii asociaţi;
c) membrii de onoare;
d) membrii susţinători sau, dacă numărul lor este mult prea mare, reprezentanţii aleşi în numărul stabilit de consiliul director;
e) reprezentanţi ai presei;
f) alţi invitaţi.
(2) În cadrul adunării generale, membrii fondatori, membrii asociaţi şi membrii susţinători au dreptul la câte un vot, cu caracter deliberativ.
(3) Membrii de onoare au drept de vot consultativ.
(4) Asociaţii care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii ori rudele în linie colaterală, precum şi afinii lor până la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daune cauzate asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 15. Alegerile pentru consiliul director şi pentru cenzor/comisia de cenzori au loc o dată la un an, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când se pot efectua la adunarea generală următoare.
Art. 16. Rapoartele de activitate ale consiliului director şi ale cenzorului/comisiei de cenzori, programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli şi bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării adunării generale.
Art. 17. (1) Adunarea generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unu din cei convocaţi.
(2) În cazul în care nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), adunarea generală va fi revocată după X zile şi poate avea loc indiferent de numărul celor prezenţi.
Art. 18. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celei care are ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei.
Art. 19. (1) Adunarea generală este condusă de preşedintele asociaţiei sau, în lipsă, de înlocuitorul său.
(2) Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor prevăzute pe ordinea de zi, persoana care conduce Adunarea generală este obligată să comunice dacă s-a realizat cvorumul prevăzut de statut, precum şi – dacă se cere – lista nominală a celor absenţi.
Art. 20. – (1) Cu ocazia fiecărei adunări generale se întocmeşte procesul-verbal cu modul de desfăşurare a ei, cu dezbaterile care au avut loc şi cu hotărârile adoptate.
(2) Membrii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul asociaţiei.
Art. 21. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie de către membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau de cei care au votat şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Secţiunea II
Consiliul director

Art. 22. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
(2) El este alcătuit după cum urmează:
a) un preşedinte;
b) un prim-vicepreşedinte;
c) ... vicepreşedinţi;
d) un secretar;
e) 3 (trei) membri.
(3) Membrii consiliului director se aleg prin vot secret de adunarea generală.
Art. 23. În exercitarea competenţei sale, consiliul director are următoarele atribuţii:
a) prezintă adunării generale rapoarte de activitate, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, calendarul competiţional, proiectele programelor asociaţiei etc.
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, prin preşedinte sau împuternicit;
c) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, transferurile de jucători ş.a.;
d) elaborează regulamentul intern.
e) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de adunarea generală.
Art. 24. (1) În cadrul consiliului director, toţi membri au dreptul la câte un vot cu caracter deliberativ.
(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului director.
Art. 25. Hotărârile consiliului director contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justiţie în condiţiile prevăzute de articolul 21.
Art. 26. Consiliul director poate împuternici persoane cu funcţii executive sau alte persoane competente să încheie unele acte juridice în numele sau pe seama asociaţiei sau să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală ori de consiliul director.
Art. 27. (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o impun şi se convoacă, de regulă, cu ..... zile înainte de către preşedinte sau înlocuitorul său care exercită şi conducere şedinţelor acestuia.
(2) Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturi.
Art. 28. Deliberările şi hotărârile consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Secţiunea a III – a
Controlul financiar

Art. 29.  Controlul economico- financiar şi gestionar al asociaţiei se asigură de un cenzor/o comisie de cenzori1 prin alegere, de către adunarea generală.
Art. 30. În realizarea competenţei sale, cenzorul/comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte privind rezultatele acţiunilor întreprinse şi le prezintă adunării generale şi consiliului director;
c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) elaborează regulamentul intern de funcţionare propriu;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statutul asociaţiei sau/şi stabilite de adunarea generală în domeniul controlului financiar.
Art. 31. Adunarea generală aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a cenzorului/comisiei de cenzori.

CAPITOLUL IV
Surse de finanţare şi cheltuieli.

Art. 32. Patrimoniul social iniţial al asociaţiei se completează cu venituri din contribuţiile membrilor, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor susţinători, sponsorizări, prestarea de servicii cu plată, subvenţii, donaţii, legate,  dividende, şi alte contribuţii în bani şi/sau în natură, de la persoane fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile legii.
Art. 33. Sursele de finanţare ale asociaţiei sportive2 provin din:
a) aportul membrilor;
b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportivă din bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor sau unităţilor în cadrul cărora s-au constituit;
c) alte surse.
Art. 34.3 (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.
(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.
Art. 35. (1) Principalele naturi de cheltuieli ale asociaţiei sunt următoarele:
a) salarii şi adaosuri la salarii;
b) indemnizaţii, prime şi premii;
c) procurări de materiale sportive;
d) chirii, dobânzi, taxe şi comisioane bancare;
e) cheltuieli de cazare, masă şi transport;
f) apă, canal, salubritate;
g) energie electrică, termică şi gaze naturale;
h) rechizite, imprimate şi alte articole de birotică;
i) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoana cu atribuţii în domeniu din cadrul consiliului director;
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale sportivilor şi personalului administrativ se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.
Art. 36. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 Ianuarie şi se încheie la 31 Decembrie ale fiecărui an.CAPITOLUL V
Dizolvarea şi lichidarea.

Art. 37. Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:
a) de drept:
1. la împlinirea duratei pentru care a fost constituită4;
2. odată cu realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt se produce schimbarea acestui scop5;
3. imposibilitatea constituirii adunării generale sau consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit prevederilor statutului, cele două organe de conducere trebuiau să fie constituite;
4. reducerea numărului de asociaţi sub limita stabilită de lege, dacă acest număr nu a fost completat timp de trei luni;
b) prin hotărâre judecătorească6 dacă:
1. scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
2. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
3. urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;
4. a devenit insolvabilă;
5. nu mai obţine autorizaţiile prealabile, necesare, potrivit legii;
c) prin hotărârea adunării generale.
Art. 38. (1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau de adunarea generală, după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul consiliului director încetează.
(3) La intrarea în funcţie, lichidatorii efectuează inventarul şi încheie bilanţul contabil care trebuie să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori a asociaţiei.
Art. 39. (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de realizare.
Art. 40. (1) Bunurile rămase în urma lichidării se transmit persoanelor juridice de drept public sau privat cu scop identic sau asemănător, potrivit legii.
(2) În cazul în care, în termen de 6 luni de la încheierea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (1), acestea se vor atribui de instanţa judecătorească competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător7.
(3) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art.41. (1) La încheierea operaţiunilor lichidării, lichidatorii remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.
(2) De asemenea, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul contabil, registrul-jurnal şi un memorandum şi să declare operaţiunile de lichidare judecătoriei în a cărei circumscripţiei teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 42. În cazul în care, în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului contabil nu se înregistrează nicio contestaţie, acesta se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea instanţei de judecată, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi de obligaţiile asumate.
Art. 43. (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale.

Art. 44. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.

Redactat şi editat în un exemplar la sediul Asociaţiei Sportive „AIRSOFTARAD” ARAD, cu sediul în CHIŞNEU CRIŞ, str. Teilor, nr. 5/A, bloc C-6-1, scara B, etaj 3,apartament 7, judeţul/sectorul ARAD.
S-a eliberat 1 (un) exemplar.SEMNĂTURILE FONDATORILORPAULIC Ştefan                                                                                    POP Valentin


_________________                                                                            _________________
PALAGHIAN DUMITRU


______________________

NOTE:
1. Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiilor a unor sintagme sau cuvinte specifice autorităţilor şi instituţiilor publice ori a unor profesii liberale sau altor activităţi cu reglementări proprii. În cazul nerespectării acestei interdicţii, Ministerul Justiţiei va refuza eliberarea dovezii disponibilităţii denumirii.
2. Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membrii înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociaţi. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
3. Sursele menţionate corespund asociaţiilor sportive fără personalitate juridică. În schimb, sursele de finanţare ale cluburilor sportive sunt mai ample şi mai diversificate astfel: a) alocaţii de la bugetul de stat şi bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află; b) sume destinate finanţării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat şi înscrise în contractele încheiate cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu organele administraţiei publice locale, după caz; c) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora; d) cotizaţii, contribuţii şi penalizări aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, potrivit statutelor şi regulamentelor proprii; e) sume obţinute din transferurile sportivilor; f) donaţii şi sponsorizări; g) alte venituri, în condiţiile legii; h) sume rămase necheltuite din exerciţiul financiar precedent.
4. Prevederi valabile pentru asociaţiile cu personalitate juridică.
5. La cele a căror durată este limitată în timp.
6. Dacă este cazul.
7. Instanţa judecătorească atribuie bunurile şi în cazul când statutul nu prevede o procedură de transmitere sau dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice.


STATUTUL ASOCIATIEI SPORTIVE " AIRSOFTARAD" ARAD Semnatura2palacopy
BALA | A.S. AIRSOFTARAD |GHOSTS | http://www.airsoftarad.ro |
Sus In jos
 
STATUTUL ASOCIATIEI SPORTIVE " AIRSOFTARAD" ARAD
Sus 
Pagina 1 din 1

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
AIRSOFTARAD :: ASOCIATIA SPORTIVA "AIRSOFTARAD"-
Mergi direct la: